MILLAISESSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ JOHDAMME TULEVAISUUDESSA?

Artikkelin kuvat Pixabay

Tulevaisuudentutkijat ennustavat, että seuraavien 20 vuoden aikana työelämä muuttuu enemmän kuin viimeisten 300 vuoden aikana. Alasta riippumatta tuntuu olevan melkoinen myllerrys käynnissä ja vaatimuksia uusista toimintatavoista sataa oikealta tai vasemmalta. Välillä tuntuu, että näin asiantuntijanakin kokonaiskuva työelämän muutoksesta häviää, kun on tarve pysyä trendien perässä ja silti varmistaa kannattava liiketoiminta.

Muutostahti on siis hurjempi kuin koskaan. Painetaanpa nyt hieman jarrua ja tarkastellaan tapahtuvaa työelämän muutosta isommasta perspektiivistä.

 MALLI, JOKA AUTTAA TYÖELÄMÄN MUUTOKSEN YMMÄRTÄMISESSÄ

Walesilainen tutkija David Snowden on kehittänyt viitekehyksen, jolla voi soveltaa kompleksisuusteoriaa päätöksentekoon. Kehyksen nimi on Cynefin, joka voidaan kääntää hiukan ontuen suomeksi elinpiiriksi. Kehys antaa sinulle päätöksentekijänä eri näkökulmia toimintaympäristöön ja auttaa sen myötä valintojen tekemisessä.

Parhaimmillaan päätöksentekijänä pystyt tämän viitekehyksen avulla murtautumaan irti pinttyneistä tai tehottomaksi tulleista rutiineistasi. Mallissa on paljon ajatuksia, jotka selittävät nyt meneillään olevaa työelämän muutosta. Mallin avulla hahmotat muun muassa, miksi erilaisissa ympäristöissä tarvitaan erilaista johtamista. 

Alkuperäisessä viitekehyksessä on viisi aluetta: yksinkertainen, monimutkainen, kompleksinen, kaaoksen ja epäjärjestyksen kenttä. Mallia on kuvattu johtamisen näkökulmasta tarkemmin Harvard Business Review:ssa. Tässä omassa artikkelissani avaan työelämän muutoksen kannalta oleellisimmat kolme kenttää: 1) yksinkertaisen, 2) monimutkaisen ja 3) kompleksisen. Lisäksi teen muutamia huomioita 4) kaaoksen kentästä.


 

1. YKSINKERTAISESSA KENTÄSSÄ LIIKETOIMINTA JA JOHTAMINEN ON TEHOKKAIMMILLAAN

Perinteinen valmistava teollisuus ja monet johtamisen käsityksemme perustuvat oletukseen yksinkertaisesta kentästä eli toimintaympäristöstä.

Yksinkertaisessa kentässä toimivaa liiketoimintamallia voisi kuvata esimerkiksi vaihteettomana polkupyöränä: Syy- ja seuraussuhteet ovat selkeät. On helppo saada toinenkin pyörä kulkemaan, kun on onnistunut korjaamaan yhden. Käyttöohjeesta löytyy apu, jos polkupyörään tulee vika.

Toisin sanoen yksinkertaisessa kentässä suoritusta on helppo johtaa. Liiketoiminta on monistettavissa. Tässä kentässä toimiminen on tehokasta ja tuottavaa ja liiketoiminnasta on helppo tehdä kannattavaa.

 2. MONIMUTKAISESSA KENTÄSSÄ EDETÄÄN ANALYYSISTÄ STRATEGIAN LAATIMISEEN

Maailma on kuitenkin monimutkaistunut ja sen myötä niin liiketoiminta kuin johtaminenkin. Monimutkaisessa kentässä toimimista voisi verrata Ferrarin huippukuntoon virittämiseen: saadaksesi sen kulkemaan hyvin sinun pitää ymmärtää ympäröiviä muuttujia huomattavasti polkupyörää enemmän, mutta kokonaisuus on kuitenkin mahdollista ymmärtää.

Syy- ja seuraussuhteet ovat kauempana toisistaan, mutta kuitenkin olemassa. Monimutkaisessa kentässä perinteinen, nyt vallalla oleva liikkeenjohdon toimintamalli tuo tuloksia: Toimintaympäristön analyysistä edetään suunnitelmaan, joka toteutetaan tietyllä aikavälillä. Kokemuksista oppiminen takaa jatkuvan kehittymisen.

3. KOMPLEKSINEN KENTTÄ ON TULEVAISUUDEN TOIMINTAKENTTÄ

Moni toimiala on siirtymässä tai siirtyy pian kompleksiseen kenttään, jota edellisiä kohtia vastaavissa vertauskuvissa voisi edustaa esimerkiksi metsä tai luonto: Siellä kaikki vaikuttaa kaikkeen, mutta millään analyysillä ei saada selville syy- ja seuraussuhteita. Asiat saattavat muuttua nopeasti, ilman ennakkovaroitusta. (Esimerkiksi eilinen lämmin sää ei takaa, että tänään ja huomenna pärjäisin työmatkan kevyessä kevättakissa.)

Kompleksisuus tarkoittaa, että kokonaisjärjestelmä on enemmän tai vähemmän kuin osiensa summa. Kompleksisen ympäristön toimintaa ei voi mallintaa pilkkomalla sitä osiin, koska osien välinen vuorovaikutus muodostaa osan järjestelmän toiminnasta. Mahdollisten lopputulemien määrä on niin suuri, että tarkkaa etukäteisennustetta järjestelmän toiminnan seurauksista on mahdotonta antaa.

Kompleksisessa kentässä toimitaan kokeilemalla, koska valmiita, kokemukseen perustuvia malleja ei ole olemassa. Kokeiluista opitaan koko ajan ja onnistuneita kokeiluja skaalataan. Kokeiluja voi myös siirtää monimutkaiseen tai yksinkertaiseen kenttään, mutta toimintaympäristöä ei välttämättä voi valita.

Kompleksisia tilanteita ei voida ratkaista menneisyyden opeilla, vaan toiminnan on oltava älykästä ja luovaa. Kompleksinen toimintaympäristö on dynaaminen ja jatkuvassa muutoksessa. Järjestelmässä on paljon toisiinsa vaikuttavia muuttujia. Vuorovaikutus on epälineaarista, eli pieni muutos voi muodostaa suuren vaikutuksen. Mennyt ei ole tae tulevasta. 

4. KAAOKSEN KENTÄLLÄ KUIN TULIPALOSSA

Kaaoksen kentällä vallitsee nimensä mukaisesti kaaos. Tämä kenttä ei ole liiketoimintamielessä juurikaan kiinnostava, mutta keskusteluissa asiakasyritysteni kanssa he toteavat olevansa välillä juuri siellä. Strategiana kaaoksessa on toimia mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti: hankkiudu pois tältä kentältä ja minimoi vahingot.

 MILLAISELLA JOHTAJUUDELLA MENESTYT KOMPLEKSISESSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ?

Monessa organisaatiossa kompleksista toimintaympäristöä johdetaan vielä yksinkertaisen tai monimutkaisen kentän malleilla. Kompleksinen ympäristö kuitenkin vaatii enemmän oppimista ja nopeampaa reagointia, toisaalta myös lisääntyvää vastuuta henkilöstölle. 

Palaan johtajuuteen kompleksisessa kentässä oman artikkelin muodossa pian, mutta lyhyet suuntaviivat annan jo tässä:

  • Auta ihmisiä ymmärtämään työn kokonaisuus.
  • Selkiytä työn merkitys ja ohjaa sen jälkeen ihmisiä oma-aloitteisuuteen.
  • Korosta merkityksiä ja johda ennemmin niiden kuin tavoitteiden avulla.
  • Anna ihmisten kokeilla ja oppia kokeiluistaan.
  • Luota ja ole lähellä tai saatavilla.

Mikäli tarvitset apua tilanteeseenne sopivan johtamismallin rakentamisessa, otathan heti yhteyttä. Voit varata ilmaisen tapaamisen kanssani ilman jatkositoumuksia täältä.

Ps. jos kiinnostuit mallista, Sami Honkosen Boss Level -podcastissa David Snowden haastattelussa täällä.

 


 

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.